Písomná informácia pre používateľa

Viburcol

čapíky

Homeopatický liek

Chamomilla recutita D1, Atropa belladonna D2, Solanum dulcamara D4, Plantago major D3, Pulsatilla pratensis D2, Calcium carbonicum Hahnemanni D8

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Viburcol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Viburcol
3. Ako používať Viburcol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Viburcol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Viburcol a na čo sa používa?

Viburcol čapíky je viaczložkový homeopatický liek. Tento druh lieku obsahuje jednozložkové homeopatické prípravky, ktorých liekový obraz je definovaný, a preto sa môžu viaczložkové homeopatické lieky používať podľa klinickej indikácie. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Liek Viburcol čapíky sa používa na stimuláciu vlastných liečivých mechanizmov organizmu  pri stavoch nepokoja detí s horúčkou alebo bez horúčky ako aj na symptomatickú liečbu bežných infekcií. 

Liek je voľne predajný v lekárňach

 Kúpiť online 

 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Viburcol

Nepoužívajte Viburcol
Ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete používať Viburcol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak máte nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

Iné lieky a Viburcol
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na tehotenstvo a dojčenie. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek Viburcol čapíky nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pre liek Viburcol čapíky tento bod nie je relevantný.

 

3. Ako používať Viburcol?

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Čapík sa aplikuje do konečníka. 

Pri používaní nemeňte svojvoľne dávkovanie, ani náhle nevysadzujte liečbu. Ak si myslíte, že liek účinkuje veľmi silno alebo slabo, porozprávajte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Dĺžka liečby:
Po zmiernení ťažkostí sa intervaly podávania predlžujú.

Ak použijete viac čapíkov Viburcol, ako máte:
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete použiť čapíky Viburcol:
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete používať Viburcol:
Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doposiaľ nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Viburcol

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fólii po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Viburcol obsahuje
Liečivá sú Chamomilla recutita (Rumanček kamilkový) D1 1,1 mg, Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný) D2 1,1 mg, Solanum dulcamara (Ľuľok sladkohorký) D4 1,1 mg, Plantago major (Skorocel väčší) D3 1,1 mg, Pulsatilla pratensis (Poniklec lúčny) D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni (Uhličitan vápenatý) D8 4,4 mg v 1 čapíku s hmotnosťou 1,1 g.

Ďalšie zložky sú:
koloidný oxid kremičitý, tuhý tuk Novata B.

Ako vyzerá Viburcol a obsah balenia:
Viburcol čapíky sú biele až žltkasto-biele (farby slonoviny), torpédovitého tvaru s hladkým povrchom. Liek sa dodáva vo veľkostiach balenia 12, 60, 120 čapíkov s hmotnosťou 1,1 g, v tvarovanej fólii (PVC/PE), v papierovej škatuli s označením „Homeopatický liek“, s písomnou informáciou pre používateľa. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava
tel.: +421-2/52 73 32 93
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk
www.lieky-heel.sk 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2021.

Liek je voľne predajný v lekárňach
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.